aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 14 wrzenia 2017 roku uczniowie klasy VI b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Ośrodków Edukacji Ekologicznej zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Była to dwunasta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Karpacza młodzi kamiennogórzanie skierowali się leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r., w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski oraz dowiedzieli się, że jest to jeden z 23 polskich parków narodowych.

Po dojściu do budynku Centrum Informacyjnego KPN spotkali się z Aleksandrą Trytek, która zapoznała ich z tematyką zajęć edukacyjnych. Na wstępie zostały omówione formy ochrony przyrody w Polsce oraz zasady poruszania się na terenie parków narodowych.

Zajęcia w Sali Informacyjnej rozpoczynały się od swobodnej dyskusji na temat: czym są oraz dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE. Oglądając unikatową mapę na podłodze wykonaną w formie mozaiki, stworzonej ze skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu zostali zapoznani z budową geologiczną Wschodnich Karkonoszy - najwyższego pasma górskiego Sudetów, z najwyższym szczytem ŚNIEŻKĄ (1603 m.n.p.m) zbudowaną z najtrwalszych skał – hornfelsów. Wśród skał stanowiących budulec tego pasma górskiego można wyróżnić przede wszystkim GRANIT (równoziarnisty, porfirowaty, drobnoziarnisty), a także łupki łuszczykowe, gnejsy, wapienie krystaliczne. Dowiedzieli się także, że karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami. Następnie zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych karkonoskich miejscach, które poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D – Śnieżkę, karkonoskie kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schronisko „Samotnia” w Kotle Małego Stawu. Na szczycie Śnieżki znajduje się jedno z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce. Natomiast na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli przedstawicieli karkonoskiej fauny (m. in. żagnica północna – ważka relikt polodowcowy, cietrzew, podróżniczek, włochatkę, sóweczka i drozd obroźny). Ponadto uczniowie klasy VI b, podzieleni na dwuosobowe zespoły, korzystając z karty pracy, na której była odwzorowana mozaika geologiczna oraz legendy do unikatowej mapy geologicznej, wyszukiwali i zapisywali na swoich kartach pracy nazwy poszczególnych skał, z których zbudowane są Wschodnie Karkonosze. W trakcie wspólnego, z Aleksandrą Trytek, podsumowanie zadania okazało się, że prawidłowo to zadanie wykonały trzy zespoły,

Natomiast w Sali Warsztatowej, pod bacznym okiem prowadzącej zajęcia edukacyjne, utrwalali sobie zdobytą dotychczas wiedzę o Karkonoszach (Górach Olbrzymich) oraz Karkonoskim Parku Narodowym. W tej części zajęć warsztatowych mieli możliwość poznania i doskonalenia zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były m. in.: piryt, ametyst, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów (m. in. trzmiele i szerszenie) oraz leśnych owoców. Ponadto wszyscy uczniowie na kartkach papieru rysowali kształt obserwowanego przez siebie przy pomocy binokularów wybranego eksponatu. Na zakończenie zajęć w Sali Warsztatowej kamiennogórscy szóstoklasiści zobaczyli krótki film prezentujący historię karkonoskich laborantów.

Niestety i tym razem padający deszcz uniemożliwił młodym kamiennogórskim przyrodnikom przeprowadzenie planowanych na terenie Ogrodu Karkonoskich Ziół i Krzewów części zajęć edukacyjnych, których celem miało być poznanie botanicznych skarbów Karkonoszy. Ogród podzielony na kwatery prezentuje ponad 100 gatunków roślinnych poszczególnych pięter Karkonoszy. Zostały one pogrupowane według siedlisk w jakich występują – piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące zołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy, czy też zasiedlające niedostępne półki skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim.

Na zakończenie edukacyjnego spotkania z karkonoską przyrodą w Sali Informacyjnej Centrum Informacyjnego KPN na tle panoramy Karkonoszy zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z edukatorką ALEKSANDRĄ TRYTEK. Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia i pożegnaniu się z nimi kamiennogórscy drugoklasiści opuścili Karkonoski Park Narodowy i udali się w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem „Zwiedzaczka” pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Sylwia Czerwińska – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21