aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 white

W szkole funkcjonuje sklepik szkolny oraz automat, za które wynajmujący płacą czynsz. W okresie ferii i wakacji jest zwolniony z opłat czynszu. Jaki czynsz powinien wpłacić najemca za marzec, jeśli w szkole z powodu epidemii koronowirusa dzieci nie uczęszczają do szkoły od 12.03.2020, więc sklepik też jest zamknięty, automat nie jest odłączony, sporadycznie ktoś z administracji i obsługi skorzysta. Czy istnieje możliwość, aby czynsze w tej trudnej sytuacji obniżyć?

Odpowiedź

Umowa najmu jest umową cywilnoprawną i strony tej umowy mogą ją zmienić poprzez zawarcie aneksu do umowy ustalającego niższy czynsz np. za okres, w jakim nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno–wychowawcze w budynku szkoły z powodu epidemii.

Uzasadnienie

Możliwość wynajmu pomieszczenia lub powierzchni budynku szkoły wynika z tego, że szkoła jako jednostka organizacyjna może korzystać z nieruchomości przekazanych przez organ prowadzący w formie trwałego zarządu. Kwestia ta została uregulowana w art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tą ustawą trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Przekazanie nieruchomości następuje na mocy decyzji wydanej przez właściwy organ. Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd oznacza dla dyrektora szkoły prawo zarządzania otrzymaną nieruchomością. Dyrektor szkoły, któremu przekazano nieruchomość w trwały zarząd, posiada prawo do ustalania warunków najmu oraz ustalania stawki czynszu za korzystanie z budynku lub jego części oddanego szkole w trwały zarząd.

 

Zawieranie przez szkołę umów najmu następuje na podstawie Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zatem jeśli umowa cywilnoprawna obowiązuje, to czynsz należy naliczać taki jaki wynika z treści zawartej umowy.

Jeśli jednak nastąpiły okoliczności nieprzewidziane w treści umowy, np. zamknięcie szkoły dla uczniów w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie w związku z ogłoszonym stanem epidemii to uzasadnione będzie zawarcie z najemcą aneksu do umowy przewidującego obniżenie czynszu przez określony czas. Zgodnie bowiem z ogólnymi przepisami prawa cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiły się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353Kodeksu cywilnego. W kontekście tego przepisu dopuszczalne więc jest dokonanie za zgodą obu stron umowy, zmiany umowy w zakresie wysokości czynszu za okres, w którym w szkole nie przebywają uczniowie w związku z panującą epidemią.

Przepisy powszechnie obowiązujące wprowadzone w związku ze stanem epidemii nie przewidują w tym zakresie żadnych rozwiązań, pozostawiając te kwestie stronom umów cywilnoprawnych.

Zapamiętaj!

Strony umowy najmu mogą zawrzeć aneks do umowy przewidujący obniżenie czynszu za okres, w którym będzie ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

 

Podstawa prawna

  • art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
  • art. 3531, art. 659 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
  • art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 

Joanna Swadźba
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

 

REKLAMA

ds21