aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLVIII Sesja Rady Miasta odbędzie się 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania zwolnień i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Kamiennej Górze w latach 2017-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 177/1, obr. 3).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kamienna Góra.

16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.