aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Przedwojów - gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

649/1

0,1654

Przedwojów

JG1K /00003381/4

wolna od wpisów i obciążeń

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Uchwała Nr XXXVI/209/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Przedwojów)

67 200,00 zł

2

649/2

0,1735

70 500,00 zł

3

649/3

0,1827

74 200,00 zł

4

649/4

0,1902

77 300,00 zł

5

649/5

0,1931

78 400,00 zł

6

649/6

0,1935

78 600,00 zł

7

649/14

0,3053

124 000,00 zł

8

649/15

0,2018

82 000,00 zł

9

649/16

0,2013

81 700,00 zł

10

649/17

0,2007

81 500,00 zł

11

649/18

0,2002

81 300,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 26 kwietnia 2019 r. w niżej wymienionych godzinach:
• dz. Nr 649/1 o godzinie 9,00,
• dz. Nr 649/2 o godzinie 9,30,
• dz. Nr 649/3 o godzinie 10,00,
• dz. Nr 649/4 o godzinie 10,30,
• dz. Nr 649/5 o godzinie 11,00,
• dz. Nr 649/6 o godzinie 11,30,
• dz. Nr 649/14 o godzinie 12,00,
• dz. Nr 649/15 o godzinie 12,30,
• dz. Nr 649/16 o godzinie 13,00,
• dz. Nr 649/17 o godzinie 13,30,
• dz. Nr 649/18 o godzinie 14,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
• dz. Nr 649/1 – 6 720,00 zł zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/2 - 7 050,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/3 - 7 420,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/4 - 7 730,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/5 - 7 840,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/6 - 7 860,00 zł (słownie:siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/14 - 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/15 - 8 200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/16 - 8 170,00 zł (słownie:osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/17 - 8 150,00 zł (słownie:osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/18 - 8 130,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści złotych i 00/100),
, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 23 kwietnia 2019 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr (wpisać odpowiedni) – obręb Przedwojów”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Nieruchomości wytypowane do sprzedaży posiadają zapewnienie dostawy prądu, wody oraz gazu.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Przedwojów,
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl,
• na stronie internetowej: www.powiatowa.info,
• Telewizja Kamienna Góra (TVKG).

Więcej informacji pod nr telefonu : 75 610 62 76.

 

REKLAMA