aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna Góra - azbest

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

 

Gmina jako Beneficjent może uzyskać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a także są zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu oraz indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50 % ww. kwoty dofinansowania, zaś udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi nie mniej niż 35 % tej kwoty.

W związku powyższym, realizując założenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/91/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra", ogłoszony zostaje nabór wniosków na usuwanie azbestu w gminie.

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia do 8 maja 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

 • osobiście w siedzibie Urząd Gminy Kamienna Góra (urna znajdująca się na holu głównym, wejście do budynku możliwe wyłącznie od strony podwórka);

 • przesłanie na adres Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra;

 • przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:

  - poprzez platformę ePUAP dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrytka epuap: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,

  - przesłanie na adres skrzynki pocztowej Urzędu Gminy Kamienna Góra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularz wniosku dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem oraz na stronach:

 • Urzędu Gminy Kamienna Góra w zakładce Samorząd – Ochrona Środowiska – Azbest,

 • Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra – Informacje publiczne – Ochrona Środowiska – Program azbestowy.

Wnioski mogą być składane przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Kamienna Góra, ujęte w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.

W ramach zadania planuje się bezpłatne usuwanie azbestu. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy Kamienna Góra, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra nie będzie pokrywało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niezbędne informacje na ten temat Wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15, tel. 75 645 0 109, 75 645 0 108, 75 645 0 110.

Jeżeli wniosek obejmuje demontaż i Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien je dołączyć do składanego wniosku o usuwanie azbestu w gminie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane ze składaniem wniosków o usuwanie azbestu można uzyskać:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra w zakładce Samorząd – Ochrona Środowiska – Azbest,

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra – Informacje publiczne – Ochrona Środowiska – Program azbestowy,

 • kontaktując się z pracownikiem Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, adres e-mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pod nr tel. 75 610 60 11.

 

Zachęcamy mieszkańców gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków na ich usunięcie.

 

 gmina Kamienna Góra - azbest

 

Wójt Gminy

/-/ Patryk Straus

REKLAMA