aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Już w ten weekend (2-4 czerwca), nad kamiennogórskim zalewem – Dni Kamiennej Góry 2017. Poniżej prezentujemy regulamin, szczegółową rozpiskę wydarzeń oraz informacje dotyczące parkowania.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych i powstające w związku z tym utrudnienia komunikacyjne, apelujemy do mieszkańców miasta o pozostawienie samochodów w domu i przybycie nad zalew na piechotę.

Parkowanie na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego - Zalew, możliwe jest na parkingu powyżej wesołego miasteczka - wjazd od ul. Księcia Bolka I (liczba miejsc parkingowych ograniczona) oraz na nasypie powyżej zalewu - wjazd od ul. Krzeszowskiej (liczba miejsc parkingowych ograniczona).

Poza wymienionymi parkingami, samochód pozostawić można na terenie wyznaczonych miejsc parkingowych na terenie miasta (np. przy ul. Kościuszki, Wojska Polskiego, Żeromskiego itp.).

Strefa dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, znajdować się będzie w strefie technicznej, na skarpie, powyżej widowni.

Dni Kamiennej Góry 2017

REGULAMIN  IMPREZY  PLENEROWEJ „Dni Kamiennej Góry 2017”
 
1.Organizatorem imprezy jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
2.Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział w imprezie.
3.Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.
4.Organizator zezwala na wnoszenie aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.
5.W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
6.Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
7.Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.
8.Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
9.Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
10.Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym
hukowych), materiałów pirotechnicznych,  urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez
autoryzacji.
11.Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.  
12.Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych
relacjonujących przebieg imprezy.
13.Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
14.Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
15.Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
16.Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
17.Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
18.Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
19.Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
20.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

ORGANIZATOR
GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

REKLAMA